Algemene Voorwaarden DK DECOR


Deze website is eigendom van Dekes bvba. 
Maatschappelijke zetel: 
Dekes bvba 
Platanenlaan 28 
8530 Harelbeke West-Vlaanderen, België
RPR Kortrijk

Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 19:00 uur 
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Tel: 0032(0)468 27 88 56
Ondernemingsnummer: BTW BE 0667.534.994.
Argenta Bank IBAN (voor internationale overschrijvingen): BE17 9731 6731 4021 BIC/ SWIFT: ARSPBE22

De algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op DK Decor.be en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de algemene voorwaarden van DK Decor is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de overeenkomst.

AANKOOP EN BETALING

 • De overeenkomst tussen DK Decor en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door DK Decor gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 • DK Decor behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of om de bestelling aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedure of problemen bij vorige orders.
 • DK Decor bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen e-mail met een bevestiging is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.
 • Betaling van producten gekocht bij DK Decor geschiedt uitsluitend vooraf per overschrijving (bankgiro) of via de andere voorgestelde betaalmiddelen.
 • De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
 • De transactiegegevens worden, versleuteld met SSL-technologie, over het internet verstuurd. Dit om de online betaling en uw persoonsgegevens veilig te waarborgen. Hiervoor heeft u geen speciale software nodig.
 • In geval van niet tijdige betaling is DK Decor bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.
 • De algemene voorwaarden en de e-mail met de bevestiging worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

LEVERING EN LEVERTIJDEN

 • De door DK Decor opgegeven levertijden (tussen 3 en 7 werkdagen) gelden bij benadering en zijn geen fatale termijnen.
 • De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving. Hierbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.
 • Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de koper.
 • Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 • DK Decor levert enkel in België en dit volledig GRATIS.
 • Levering geschiedt door onze eigen chauffeur of door een koerierdienst tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen. Contactgegevens van de koerierdienst kan u vinden op volgende website: www.bpost.be

PRODUCTINFORMATIE

 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven, etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. DK Decor is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. DK Decor doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen. Toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal DK Decor u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.
 • De producten aangeboden door DK Decor voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.
 • Het is mogelijk dat DK Decor op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief zijn voor de bezoeker. Dergelijke links zijn louter informatief. DK Decor is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

BEDENKTIJD (ZICHTTERMIJN) EN RETOURNEREN

 • Deze periode gaat in op het moment van in ontvangst nemen door u of namens u.
 • Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.
 • Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit, binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken.
 • Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden. Dit kan zonder opgave van de redenen.
 • De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, ook uw bankrekeningnummer.
 • De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender. De geraamde kosten voor goederen die niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden bedragen max. 30€.
 • DK Decor betaalt u het complete aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen terug.
 • Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.
 • Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:

Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is heeft u logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht van 14 kalenderdagen. Ieder aangekleurd product is een speciaal voor u gemaakt product. Dus aangekleurde producten worden niet teruggenomen.
Deze uitzondering geldt ook voor producten die worden afgesneden van een rol op de bestelde maat zoals vinyl.
Wanneer een product zichtbaar gedragen is of op andere wijze is beschadigd, vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.

 • Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres: Dekes bvba, Platanenlaan 28, Harelbeke, België

GARANTIEBEPALINGEN

 • DK Decor volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. Deze zijn per merk verschillend en zullen daarom altijd worden vermeld bij aankoop van uw artikel.
 • Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van DK Decor behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons aan te dragen.
 • De echtheid van de kleur van de verf kan verschillen met kleurstalen en kleur op scherm.
 • Op kleurafwijkingen kan DK Decor niet aansprakelijk worden gesteld.
 • We herinneren u aan het bestaan van de wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

GEBREKEN

 • U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:
  • Werden de juiste goederen geleverd?
  • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?
 • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan DK Decor te melden.
 • Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk per e-mail te melden aan DK Decor.
 • De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van DK Decor.

OVERMACHT

 • Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop DK Decor geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DK Decor niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • DK Decor heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat DK Decor haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van DK Decor opgeschort. Indien de periode langer duurt dan 8 weken waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door DK Decor niet mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

PRIJZEN

 • Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel. De verzendingskosten worden apart vermeld.
 • Als DK Decor met u een bepaalde prijs overeenkomt, is DK Decor niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
 • Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 • De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Dekes bvba of rechthoudende derden.

VRAGEN EN KLACHTEN

 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen.
 • Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 • DK Decor behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.

GESCHILLEN

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
 • Alle geschillen die verband houden met, of voortvloeien uit, aanbiedingen van DK Decor, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Kortrijk. Tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
 • U kan tevens hier terecht om een geschil aan te vechten: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL  
 • Lees in artikel 4 meer over de UNIZO geschillenprocedure.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
DK Decor levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal DK Decor de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Dekes bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. DK Decor geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
DK Decor kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
DK Decor verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Kwaliteitslabel

Wij ontvingen het e-commercelabel van Unizo.  Welke garanties biedt dit label voor u als consument?
UNIZO heeft het E-commercelabel opgezet om de vertrouwensrelatie tussen consument en handelaar binnen het domein van e-commerce maximaal te bevorderen.

Wanneer het UNIZO E-commercelabel werd toegekend aan een webshop betekent dit dat de webshop gecontroleerd werd door een onafhankelijk juridisch bureau en dat de handelaar achter de webshop het reglement verbonden aan het E-commercelabel ondertekend heeft. Handelaars die het UNIZO E-commercelabel dragen laten op die manier aan de consument zien dat zij een veilige en betrouwbare webshop hebben ontwikkeld, die voldoet aan de wettelijke vereisten inzake e-commerce. Op die manier kan u als consument met een gerust hart online shoppen.

Heeft u als consument een vraag of klacht t.a.v. een webshop die het UNIZO E-commercelabel draagt, raden wij u aan om deze in eerste instantie voor te leggen aan de handelaar achter de webshop zelf. Indien u daar toch geen (bevredigende) reactie op krijgt, zal UNIZO tussenkomen en eventueel bemiddelen indien nodig. U kan uw vraag of klacht hier aan UNIZO voorleggen. Een eventuele klacht dient uw gegevens en een nauwkeurige uiteenzetting van de feiten te bevatten en gestaafd te worden met alle nuttige bewijsstukken.

U kan hier het algemeen reglement betreffende het UNIZO E-commercelabel nalezen.

De algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.